Skip to content

Her er det lenker til, og informasjon om, alle organisasjonene som er medlemmer i paraplyorganisasjonen Rådet for Muskelskjeletthelse.

Om medlemskap

Organisasjonsmedlemskap er åpent for alle relevante norske spesialistforeninger, helseprofesjonsforbund og pasientforeninger og andre foreninger/organisasjoner som er opptatt av/eller arbeider for en bedre muskelskjeletthelse.

Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB)

Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB) er en interesseorganisasjon som arbeider med å ivareta interessene til kvinner med bekkenleddsmerter. Foreningen arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og trygderettigheter. LKB ble stiftet i 1987 og er tilknyttet Norges Handikapforbund.

 

Norsk Revmatologisk Forening

Norsk revmatologisk forening organiserer leger med spesialistutdanning innenfor fagfeltet revmatologi. Foreningen ble stiftet som Den norske forening mot revmatismen i 1937, tok sitt nåværende navn i 1947, og ble i 1949 godkjent av Legeforeningen som spesialforening for fagfeltet revmatiske sykdommer.

 

Landsforeningen for nakkeskadde (LFN)

LFN’s formål er å hjelpe nakkeskadde til å komme tilbake til et så fullverdig liv  som mulig. Dette gjør vi ved å bistå med med råd og veiledning. Foreningen driver aktivt informasjonsarbeid overfor de instanser nakkeskadde kommer i kontakt med.

LFN driver holdningsskapende arbeid generelt, og arbeider for å øke forståelsen for, og kunnskapen om, hva en nakkeskade innebærer (Med nakkeskade mener LFN: Hode-nakke-ryggskade som følge av en nakkesleng eller tilsvarende skademekanisme.).

 

Ryggforeningen i Norge (RiN)

Ryggforeningen i Norge arbeider for at alle med nakke-, rygg-, eller bekkenplager skal få bedre helsehjelp og livskvalitet. Ryggforeningen arbeider for bedre forebygging, rehabilitering og mer forskning innen nakke-, rygg- og bekken. Ryggforeningen arbeider og for bedre og økte rettigheter innenfor helsevesenet og NAV.

 

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund, med nærmere 360 000 medlemmer. Deres hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har de også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten.

Fagforbundet krever et anstendig arbeidsliv for sine medlemmer. Et arbeidsliv som er forutsigbart, trygt og inkluderende. Det handler om å bli verdsatt og få en rettferdig lønn for arbeidet man gjør. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

 

Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi (NFF)

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Terapeuten er kvalifisert til å arbeide med mennesker som har ulike former for kroppslige og psykiske lidelser. Tradisjonelt har psykosomatiske og mindre alvorlige former for psykiske lidelser vært forbundet med denne formen for fysioterapi.

I dag arbeider fysioterapeuter med et bredt spekter av funksjonsproblemer, som anspenthet, muskel- og skjelettlidelser, astma og andre former for pustebesvær, kroniske smertetilstander og lidelser som leddgikt og hofteleddslitasje, følgetilstander etter skader, samt psykiske lidelser med ulik alvorlighetsgrad, som spiseforstyrrelser, angst, depresjon og schizofreni.

 

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettplager.

 

Norsk manuellterapeutforening (NMF)

Norsk Manuellterapeutforening, NMF, organiserer manuellterapeutene i Norge. Foreningen er også åpen for manuellterapistudenter (både innenlandske og utenlandske) og fysioterapistudenter som tar sikte på å bli manuellterapeuter.

NMF søker å utvikle manuellterapifaget og yrket i samsvar med befolkningens behov og vitenskaplig dokumentasjon, arbeide for en manuellterapeututdanning som styrker manuellterapifaget, ivareta og videreutvikle manuellterapeutenes faglige og etiske standard,  arbeide for å heve det faglige og akademiske nivået på manuellterapiutdanning nasjonalt og internasjonalt, arbeide for å styrke nasjonal og internasjonal forskning og fagutvikling innen manuellterapi og arbeide for å styrke manuellterapeutenes reelle og formelle innflytelse/posisjon i helsevesenet.

Norsk Kiropraktorforening (NKF)

Norsk Kiropraktorforening er tilsluttet European Chiropractic Union (ECU) som samler nasjonale kiropraktorforeninger i 20 europeiske medlemsland samt World Federation of Chiropractic (WFC) med over 80 medlemsland.

Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen og den enkelte kiropraktor. Norsk Kiropraktorforenings slagord er «Et liv i bevegelse».

 

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) er en forskningsenhet under FoU-avdelingen ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus – Ullevål. Enheten ledes av Kjersti Storheim.

Gjennom forskning ønsker FORMI å løfte kunnskapsnivået rundt muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager, og nevrovitenskap. Enheten ufører helseøkonomiske-, kliniske-, epidemiologiske-, genetiske- og basale forskningsprosjekter på området. Prosjektene har både lokal, nasjonal og internasjonal forankring.

I tillegg til egen forskning er FORMI koordinerende enhet for Nasjonalt forskningsnettverk innen muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MUSS).

 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. De er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom.

 

Norsk Revmatikerforbund (NRF)

NRF har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager.  Foreningen ble stiftet i 1951 av personer med en revmatisk diagnose. Ingen vet bedre enn denne gruppen hva som trengs for å leve gode liv med de utfordringene det innebærer.

 

Norsk forening for Allmennmedisin (NFA)

NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk.

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.

Målet er at instituttet skal skape kunnskap om og kartlegge sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse, vurdere risiko og komme med forslag til forebyggende tiltak og gjøre kunnskap om sammenheng mellom arbeid og helse kjent i Norge.

 

Faggruppen for ortopedi Norsk Sykepleierforbund (NFSO)

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. Arbeidet er viktig  for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSF`s fagområder. Medlemmer av faggruppen er sykepleiere med interesse for ortopedi. Faggruppen har fokus på benhelse,- i forebyggende-, helsefremmende- og kompetanseperspektiv.

 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS)

Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS) er en ideell, livsynsfri og politisk nøytral forening som er landsdekkende og åpen for alle mennesker med kroniske smerter, pårørende og venner, samt andre interesserte. Hensikten med foreningen er å skape et forum hvor smertepasienter kan møtes for å hjelpe hverandre og diskutere felles problemer – kort sagt å finne et sted hvor det å ta vare på hverandre er viktig.
Foreningen for Kroniske Smertepasienter arbeider for å bedre livssituasjonen for mennesker med kroniske smerter. På sentralt hold rettes virksomheten mot politikere og helsemyndigheter. FKS arbeider også for å få gjennomført løsninger på mange problemer som medlemmene føler på kroppen. Det kan være seminarer som går på det å leve med smerter, hvordan vi kan få våre nærmeste til å akseptere våre problemer, formidle informasjon om de rettigheter man har til stønader, behandling etc.
Back To Top