skip to Main Content

Rådet for Muskelskjeletthelse ble invitert da Eldre- og folkehelseministeren ønsket innspill til ny stortingsmelding om folkehelse. Rådet for Muskelskjeletthelse deltok på møtet arrangert av Helse og omsorgsdepartementet i Oslo 3. september  sitt innspill til Folkehelsemeldingen.
Leder var invitert til å holde et tre minutters innlegg i plenum.

Rådet for Muskelskjeletthelse har sendt inn følgende bidrag skriftlig:

Muskelskjeletthelseområdet er viktig og vil kreve stor innsats og nye grep for å sikre folkehelsen fremover!

God muskelskjeletthelse handler om å kunne bevege seg uten smerte og andre begrensninger. Det handler om helt grunnleggende livskvalitet; være mobil, førlig og fysisk aktiv for å ivareta generell helse, stå i arbeid og ha et sosialt liv.

WHO Europa stadfestet i 2016 at muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager (MUSSP) nå er største årsak til uførhet i Europa og angår alle aldersgrupper. Med en aldrende befolkning vil samlet sykdomsbyrde fortsette å øke fremover.

God muskel- og skjeletthelse fremheves i rapporten som en sentral forutsetning for mobilitet, økonomisk selvstendighet og aktiv sunn aldring.
Gjennom fysisk aktivitet bidrar god muskel- og skjeletthelse til forebygging av ikke-smittsomme sykdommer som fedme, diabetes og hjerte/kar-sykdommer.
Rapporten fremhever tidlig intervensjon, rask behandling og tilgang på god rehabilitering som avgjørende faktorer for å bedre muskelskjeletthelsen.

WHO anbefaler i rapporten en rekke tiltak for å bedre folkehelsen gjennom bedret muskelskjeletthelse:

 • Arbeid for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.
 • Arbeid for å redusere overvekt.
 • Aktiv skadeforebygging.
 • Arbeid for å gjennomføre aktiviteter for en livslang bedring av muskelskjeletthelsen ved å iverksette tiltak og gi støtte til aktiviteter for barn og ungdom, barnehage og skolehelseprogrammer.
 • Økt fokus på muskelskjeletthelse på arbeidsplassen og at det iverksettes helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.
 • Systematisk arbeid for en bedre muskelskjeletthelse blant eldre som bor hjemme og på institusjon.
 • Skolering og utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse på muskel og skjelett.
 • Tidlig intervensjon for å gjenopprette og opprettholde god funksjonsevne hvor målsettingen bør være økt bevissthet om egen muskel- og skjeletthelse.

I mai i år kom det ut et temanummer av The Lancet hvor 29 av verdens ledende ryggforskere ropte et kraftig varsko om feilhåndteringen av ryggplager i hele den vestlige verden.
Rygg og nakke utgjør hele 80% av det samlede helsetap pga. muskel- og skjelett og er nummer 1 og 4 på listen over vanligste årsaker til helsetap.

Artiklene i The Lancet påpeker det store spriket mellom det man i dag vet om hva som virker best i forhold til ryggsmerter, og det man rent faktisk gjør.

Vi ser det samme her i Norge. Vi kaster bor penger på feilbehandling istedenfor å gi pasientene effektiv behandling og holde dem i arbeid. Skal vi finne gode løsninger for fremtiden må vi mobilisere vilje til å flytte på ressurser og tenke nytt.

På grunnlag av faktagrunnlaget som fremkommer av artiklene i Lancet kommer tre anbefalinger:

 • Gi alle, som henvender seg til helsevesenet oppdatert kunnskap.
 • Gi tilbud om tilrettelagt fysisk aktivitet og trening til de som har behov.
 • Lag systemer for forebygging og behandling som henger sammen på tvers mellom helsevesen og arbeidsliv.

Rådet for Muskelskjeletthelse ber med referanse til rapportene over om at muskelskjeletthelse-området løftes frem som et eget fokus-område i den nye folkehelsemeldingen.

Vi har vist at det er et stort og presserende behov for å tenke nytt og på tvers av helsevesen og arbeidsliv for å møte de store utfordringene vi står ovenfor med en rekke nye konkrete tiltak.

Back To Top