Skip to content

Høring – innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Rådet for Muskelskjeletthelse støtter ikke departementets forslag om å avvikle sykdomslisten kombinert med å opprettholde Egenandelstak 2.

Rådet for Muskelskjeletthelse er en paraplyorganisasjon som samler aktører for eller som er opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Rådet er også den norske delen av The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Healt (G-Musk). Pt har vi 15 medlemsorganisasjoner under vår paraply. (5 pasientorganisasjoner og 10 spesialist- eller profesjonsforeninger.)  https://www.muskelskjeletthelse.no/om-radet-for-muskelskjeletthelse/medlemsorganisasjoner/

Muskelskjelett- skader, sykdommer og plager (MUSSP) er den største årsaken til uførhet i den vestlige verden. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder kroniske muskel- og skjelettplager. 40 % av alle sykemeldinger og 32 % av alle uføretrygdede har diagnoser knyttet til muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.

Folkehelseinstituttet sier i sin rapport om folkehelsen i Norge 2014 at MUSSP er vårt største folkehelseproblem og de samfunnsøkonomiske årlige kostnadene er beregnet til 185 milliarder kroner. Til tross for dette får helseområdet liten eller ingen politisk oppmerksomhet. Ca 4 % av forskningsmidlene innen medisinsk og helserelatert forskning går til dette området. Det er ikke «status sykdommer» og det er ikke dødelig, men det rammer svært mange av oss en eller flere ganger i løpet av livet.

Rådet for Muskelskjeletthelse arbeider for at dette helseområdet skal få større politisk oppmerksomhet og at det lages handlings- og opptrappingsplaner å bedre situasjonen. Rådet for Muskelskjeletthelse arbeider også for at den  helserelaterte livskvaliteten for pasienter med MUSSP bedres. Mange av disse tilstandene er ikke diagnosespesifikke, men angir smerter i en region som ikke gir fritak for egenandel.

Primært mener vi at ordningen heller burde utvides til å omfatte de som har store utgifter på grunn av kronisk sykdom og som har behov for jevnlig livslang behandling. Vi mener denne type behandling må ses i lys av de store samfunnsøkonomiske kostnadene beregnet av Folkehelseinstituttet. (Kr 185 milliarder årlig.) For å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene må en ha mer forebygging og god tilgjengelig habilitering/rehabilitering for alle.

Vi er enig i at dagens ordning ikke er rettferdig da alle diagnosegrupper med store utgifter til tjenesten ikke er med. Vi er imidlertid betenkt på at ordningen avvikles. Vi er redd for at det vil svekke muskelskjeletthelsen for en stor gruppe mennesker som har falt utenfor og som har store utgifter på grunn av kronisk sykdom.

Mange av disse er mottakere av uførepensjon og det er stor fare for at dersom de mister dagens skjerming vil de velge å redusere eller slutte med en behandling som gjør at de kan leve aktive og meningsfulle liv og dermed være i stand til å delta i samfunns- og arbeidsliv så lenge som mulig. Vi mener de vil få en livslang og økonomisk utfordring om forslaget innføres. På lengre sikt kan dette gi økte kostnader for samfunnet gjennom økt sykefravær, som i ytterste konsekvens fører til tidlig varig uførhet og dermed storforbruker av helse- og omsorgstjenester.

Sekundært mener vi at Egenandelstak 1 kan utvides til også å omfatte egenandeler ved fysioterapi. Det store flertall av de som i dag omfattes av sykdomslisten har også betydelige utgifter til medisiner og er dermed omfattet av Egenandelstak 1. Dersom egenandeler ved fysioterapi legges inn under Egenandelstak 1 vil ekstrakostnadene for den enkelte bli betydelig redusert i forhold til departementets forslag.

At regjeringen ønsker å skjerme barn opp til 16 år særskilt er bra. Vi mener imidlertid at skjermingen av barn burde økes til 18 år. Det er i de tidlige ungdomsårene at mange begynner å få plager i muskelskjelettsystemet. Tidlig behandling og veiledning vil forebygge belastningsskader senere i livet.

Yrkesskader bør også være skjermet. Tidlig intervensjon og rask rehabilitering er viktig for å komme hurtigst mulig tilbake til arbeidslivet. Det vil gi reduserte kostnader både for næringslivet og NAV.

Vi støtter forslaget om innføring av automatisk frikortordning. Det vil medføre at flere blir oppmerksom på sine rettigheter og for de som betaler egenandeler vil det lette den økonomiske byrden.

På vegne av

Rådet for Muskelskjeletthelse

Thor Einar Holmgard

Leder

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top