Skip to content

Fysioterapi kan bli dyrere for pasienter som i dag fritas for egenandel ved at de har en sykdom som står på diagnoselisten. Regjeringen mener forslaget vil gi en mer rettferdig fordeling av helsetjenestene.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte nylig ut på høring et forslag om avvikling av sykdomslisten ved fysioterapi samt forslag om innføring av automatisk tilsendt frikort.

Diagnoselisten omfatter nesten 100 ulike diagnoser, som alle gir fritak for egenandel ved behandling hos fysioterapeut som er ansatt i eller som har driftsavtale med kommunen. Nå vil HOD fjerne listen for å bidra til bedre prioritering og ressursbruk og for å redusere risikoen for overbehandling.

I høringsforslaget vises det til at dagens ordningen fremstår urettferdig for diagnosegrupper som ikke er innlemmet på listen, og at dette i dag blant annet gjelder en stor gruppe muskel- og skjelettlidelser. Departementet skriver også i høringsforslaget at sykdomslisten kan bidra til feilprioriteringer og at det er en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling når skjermingsordningen med egenandelsfritak er knyttet til diagnose. Skjermingsordningen utgjorde i fjor over 80 prosent av de totale refusjonskostnadene til fysioterapi, som var 1,9 milliarder kroner.

I 2015 fikk om lag 236.000 personer over 16 år fritak for egenandel hos fysioterapeut, begrunnet i at de hadde en sykdom som var oppført på diagnoselisten. Forslaget om å fjerne diagnoselisten vil føre til dyrere behandling for pasienter som i dag får dekket egenandelen gjennom å omfattes av diagnoselisten – dersom de ikke når egenandelstak 2., som gir rett til såkalt frikort.

Egenandelstaket foreslås samtidig redusert fra 2670 kroner til cirka 2000 kroner, for å begrense merutgiftene til dem som mister fritaket. Som ved dagens ordning, blir enkelte grupper fremdeles skjermet, det vil si at de slipper å betale egenandel. Det er barn og unge opptil fylte 16 år, personer med yrkesskade. Egenandelstak 2 beholdes. Det innebærer at når dette taket er nådd, blir det gitt fritak for egenandel. Departementet har diskutert skjerming basert på inntekt, men departementet finner det ikke formålstjenlig.

Forslaget som nå er på høring omfatter også innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2. Departementet foreslår et pålegg om elektronisk innsending av egenandelsopplysninger for alle behandlere og virksomheter som yter tjenester omfattet av egenandelstak 1 og 2. Antallet frikort anslås å øke fra dagens nivå på om lag 45.000 til cirka 300.000.

Ifølge høringsnotatet vil den økte saksmengden til Helfo kunne håndteres med eksisterende bemanning når ordningen med elektronisk innsending er på plass. Bortfall av diagnoselisten vil gi Helfo mindre administrasjon, men økning i antall saker vil samtidig øke og det må etableres en oppgjørsordning mellom kommunene og Helfo. Endringen vil innebære økte kostnader for fysioterapeutene, knyttet til blant annet kjøp av programvare og tilkobling til Norsk Helsenett. Det kan dreie seg om kr  +/- 20 000 pr år pr praksis, I tillegg kommer engangsutgifter for oppkopling.

Rådet for Muskelskjeletthelse vil gi høringssvar innen fristen som er 20.09.2016.

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top